’j100   ’j200   ’j800   ’j1500   ’j5000   ’j10000   3000mSC   —1500   —5000