j100   j200   j800   j1500   j5000   j10000   3000mSC   1500   5000